تابو | كتاب هاي ممنوعه :: Taboo Book

آرشيو از كتاب‌هاي ممنوعه ، ناياب و … : Tabook.wordpress.com

خرِمقدس وخرمقدس

ستمکار فاسدی زاهد نما ، مسجدی را به تزویر و ریا ، از عارفی بی تفاوت به دنیا ، گرفتی و غصب نمودندی و عوام الناس را بنام خدا سرکیسه همی کردندی ، و روزگار به نفرت عارف که خاری درچشم او بود می گذرانندی….

روزی زاهد خری پیر به حال موت به بازار بردندی تا بفروشد و درمقامات او برجماعت چنین گفتندی که :
این خر،نه هر خریست!
این خر،خر عزیز نبی را برادر است، همشیرزادهٴ خر عیسی بن مریم است، این خر، نه هرخریست!
اسب امام که آمد به جمکران،این خربه محضرش علف تازه خورده است و زاهد درقداسات و مقامات خر همی گفتی، اما مشتری نیافتی. زاهد فکر کردی که بی استفاده نمیرد و کاری را از او برکشد ، او را به مسجدی بردی و با خر آن کردی که نا گفتنی است !!!
درهمان حال عارف بیچاره رابرای نماز مستجلی به مسجد وارد شدی و دید آنچه نباید ببیند.

معترض شده گفت: تف،تف برغیرتت ، در مسجد و این کارها ، زاهد در همان حال بدو گفت : بگذار کارم تمام شود پدرت را پیش چشمت آورم.
ای نابکار کارت به جایی رسیده است که درمسجد خدا تف می اندازی ، آن هم دو بار ؟
آن زمانها گذشت که هرکس هر غلطی دلش می خواست انجام می داد ، بر غیرت مسلمین توهین میکنی و صحن مسجد خدا را به آب دهان نجس میکنی ؟
حاکم شرع را بگویم که بر تو حد بزند.
ای صوفی نابکار ؛ گمان میکنی فرزندان غیور مسلمین می نشینند تا تو تف بر مقدساتشان بیاندازی ، ای وای وا اسلاما که دوره آخر الزمان است ، بزرگان دین را بگویم که فتوا دهند تا آسمان برسرت یک وجب شود.
تو و همین عقاید ظاله توست که جوانان را گمراه کرده و به تف اندازی کشانده است. فقط بگذار کارم با این الاغ تمام شود از کتاب باقی ، کافی ، مافی و تافی حدیث از امام معصوم چنان پیدا کنم که تاکنون هیچ محققی آنرا ندیده باشد و مفسران را بگویم تا چنان تفسیر کنند که دودمانت را برباد دهند ، یا خمس و ذکاتت را بمن میدهی و تابع من می شوی و برای همیشه خفه می شوی یا می کنم آنچه را گفتم ،تو آزادی!!!! که تصمیم بگیری!!!!
که خدا فرموده است که زور و اجباری در دین نیست ، حالا خود تصمیم بگیر و توبه کن و به دامن اسلام بیا!! خوددانی !؟!

24 دیدگاه»

  دیااکو wrote @

آقا جان اشتباه می کنی !
این در واقع توطئه استکبار و صوفیه و فرق دراویشی بوده. و گرنه صرفا حضور زاهد با لباده پایین و الاغ دمر در مسجد دلیل بر هتک حرمت الاغ نمی شود و این توطئه های نخ نما و پوسیده اروپایی و حقوق بشری و حیوانی دیگر قدیمی شده. زاهد که قطعا سابقه بسیار روشنی در تبیین خیلی چیزها و غیره دارد در یک تله اخلاقی افتاده و این اشاعه فحشاست.

باید رسیدگی شود به آنانی که با تف و لعن فضای نورانی مساجد را می آلایند و جوانان ما را به انحراف می کشند .

……………………………..

  سرگیجه ها wrote @

سلام
حضرت امام هیچ جای فرمایشاتشان توهین نبود مگر در دو مورد که مقدس نماها را ( خرمقدس ) با عنوان های توهین آمیز همراه کرد
که نیکو همراهی ایست!
می دانید کلامتان شکر اما هم چه عنوانی امر را بر عوام که شاید عمق مطلب را نفهمند ( هرگز نمی گویم که من فهمیده ام) مشتبه می کند
موفق باشید
ان شاء الله دین نه بر ظاهر و گفتارمان که بر کردار و نهانمان بنشیند
نگارش زیبایی داشت متن
همین! مال هیچکس نیست!

  وهاب wrote @

سرخوش من ازاين خواب زمستاني خويشم نوميدبه ديروزم وبركامي خويشم سيدعلي ام يه دستي ازخاك خراسان خرمي بشوم زودكه من آني خويشم ديكتاتورم وغافل ازاحوال دل خويش نفس است دلامن خرنفساني خويشم گويندبه من عالم رباني ايران جزنفس نبينم به چراي خرنفساني خويشم دجال منم درسندحق روايات من خودخرم وبرخرمكراني خويشم خر برخرسواربين به چشم برزخ خرتوخراين نفس حماراني خويشم دروبرمن پرشده مكارورياكار هركس به طمع درپي من ناني خويشم من بخل ندارم كه عزيزمدح مراگوي تاعرش ترامي برم وباني خويشم من منتظري رابزدم سكه ي يك پول من درعجب ازشيخ وگران جاني خويشم من باركشيدم زهمه حتي ز » احمد » چون درپي كامم نه كه ناكامي خويشم گستاخ چوشدحذف شدازگردنه ي عمر من عمردهم عمربگيرم زهمه جاني خويشم فرعون اگربودبه من خيره همي شد چون اونتوانست بكشد من بكشم ثاني خويشم هربت كه شدازبتكده بيرون شكنندش پيوسته به فكرشكنستاني خويشم ليكن من سلطان » موكل » ؟ نتوانند من بر همه عالم به جهانباني خويشم فرعون كه بد بر»كهنه » ذليل ومحتاج من بر»كهنه»پيرم و» من!! » ساقي خويشم موسي كه مراميشكندكو؟به چه جاي است گوييدبيايدبه رجزخواني خويشم دوروبرمن پرشده ازطالب دنيا هركي ز پي كامي ومن كامي خويشم دانم كه همه بافته شان دوز ودروغ است باداست به همبان چه كه همباني خويشم هركس به درون خودبودنيك چه آگاه دانم كه به حشردرپي خسراني خويشم من يك شبه آن مجتهدم رساله هم نيز دارم من واندرپي رسوايي خويشم رسوايي درآخرت وچيره ي دنيا من درپي اين سلطنت آني خويشم آتش زده برآخرتم كامروااينجا اينجاروكه چسبانده به پيشاني خويشم داغ بودتنوروچسباندم نان را مكر است كه من خبره ي نانوايي خويشم من آمرم وآمر تمباني خويشم توچه مربوط سيدعلي ام من»خرآساني «خويشم من قاتلم وقاتل هركس دگرانديش اين رسم رياست به شبان باني خويشم خرگوشم ودرخواب زمستاني خويشم من علي يه دست كاسب اين فاني خويشم

  وهاب wrote @

اين شعررادرجواب آقاي خامنه اي سروده ام كه تعريف همه پاچه خواران ازاوبسش نيست خودش هم براي خودش مداحي ميكند آنجاكه درآن شعرش كه پاچه خواران دربوق وكرنايش كردند دربيت آخرميگويد»هرچندامين بسته دنيا ني ام اما###دلبسته ياران خراساني خويشم» ورسماخودرا»سيدخراساني»ناميده است .شايان ذكراست سيدخراساني كسي است كه درروايات ميگويددرآخرالزمان برملت ايران حكومت ميكند ومهدي عج درزمان حكومت اومي آيد ولي بايست گفت حضرت خامنه اي ! همان روايات كه چنين ميگويد گفته اند كه نام آن سيدخراساني محمداست (رجوع كنيدبه جلدسيزدهم بحارلانوارعلامه مجلسي ره وكتاب «يوم الخلاص «تاليف «كامل سليمان كه ترجمه اش هم به زبان فارسي به نام روزگاررهايي چاپ شده است)خب توكه اسمت علي هست چطورميگويي من!!سيدخراساني ام؟؟؟؟؟

  وهاب wrote @

گرمدح مراگويي گربرمن حسن بتراشي معلوم است كه حسن تراش خوبي هستي واين حسن تراشي نيست بلكه مدح من است وصدالبته من مادحان خويش را از»فرش «به «عرش «مي رسانم سعيدي سيرجاني را»مرتد»خواندم چون مرارام نبود پس اورااز»عرش»به «فرش»كشاندم ودگران رانيز….. كه حقشان بود دگرانديشان اوباش واوباشان دگرانديش انواع قابهاي «حسن»رابرمن آراسته اند «پاچه خواران /اين بادمجانهاي دورقاب چين» من آخرت به بادداده شده راتاهمرديفي «افلاكيان» بالابرده اند اينان! وليكن هركسي خودبه نيكويي بردرون خويش آگاه است ومن ميدانم كه تمام قواي «مكريه»آشكاروپنهان خودرابه كاربستم تابه كام رسيدم ديدم تنورداغ است نان خويش راچسباندم چسباندني ………. واكنون منم وخسراني كه ناگزيربايدبه ملاقاتش بروم كه: «هركسي آن درودعاقبت كاركه كشت» آسمان وريسمان رابه هم بافتم تابه آنچه مي خواستم رسيدم هرآنچه از»سيميا» /»ريميا»/»هيميا»/»ليميا»ورمل واسطرلاب وستاره شناسي بلدبودم را به كارزدم تا ستاره بخت واقبالم بازشود ديگران رابستم تابراي خودم «باز»شود اينان مراعالم رباني ميخوانند ولي من نيك ميدانم كه «نفساني «ام شيطاني ام والبته قاعده ي شيطان ونفس اينست :هركه باآنها دست دادرا به تباهي كشند پدرم درزمان حياتش گفته بودكه من راضي نيستم اين دركاردولتي بماند اين بخاطر دنيا آخرتش راخواهدسوخت ومن امروزه بادوچشم خويش اين رابه نظاره نشسته ام كه همه را باختم همه رافروختم همه راسوختم همه رابرباددادم چندسال زحمت كشيدم تايك شبه رهبرشدم وبلافاصله يك شبه «آيت الله «شدم ويك شبه صاحب رساله و….. ولي آيادرعالم معنا وعالم واقع من آيت الله ومجتهدم من صاحب رساله ام؟ واين رساله ي من درعالم «حق»وزنه اي دارد؟ «حجيت»دارد؟ البته كه «وجدانا» ورق پاره اي بيش نيست….. اينان مرابااينهمه القاب وعناوين ميخوانند ولي روايات ميگويدكه»درآخرالزمان شخصي مي آيدكه مردمرابه «خرش «دعوت ميكند روايات به او»دجال «گفته اند ودجال / خري است برخرسوار!! آري ! نفس تربيت ناشده خراست وهركس به چنين نفسي دعوت كند به » خر «دعوت كرده است خرهم كه قابليت » محبت » و» عشق » راندارد پس طبيعي است كه همه چيز » خر توخر «شود وشده است!!!!!

  وهاب wrote @

اين نثرهم درهمين راستاست !

  وهاب wrote @

«نثري اندر»حقيقت وجودي خامنه اي»

  ali wrote @

حقيقت در جايي وجود دارد كه به كسي توهين نشود. چه رهبر ايرانيان باشد چه ريس جمهور امريكا.

  آمنه wrote @

اين يارو كه رهبرايرانيان نيست ! خوب است يك راي گيري آزادباشدتامعلوم شودكه چنددرصدمردم اورارهبر !! خودميدانند !!! يك جلادخونريز اينهمه خون مي ريزد آنوقت چند كلمه گفتن به اوكه لياقتش بيش ازاينها هم نيست باعث سلاخي شدن حقيقت !! ميشود؟؟؟ خيلي ماهابيچاره ايم اگه بخوايم قاتل بيش از300تن ازسرمايه هاي اين كشوررو سعيد امامي ياحتي فلاحيان زن شوهرداركن بدانيم ! كه اينها فقط آلت فيزيكي دست علي گدا بودند وبس ودستورقتلهاتمامابا » اوكي «دادن علي يه دست و فتواهاي » مرتد» » ناصبي » » عامل تهاجم فرهنگي دشمن»باندگيوه چي _گيوه چي فاميلي اصلي اش است ولي مصباح يزدي اش ميگويند چون كلاس فاميلي اصلي اش درحدچوپان هاست وبايست يك نامي برايش انتخاب ميكردندكه الهي باشد

  آمنه wrote @

http://gavras.wordpress.com/2008/05/26/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af/ ##########اين آدرس فيلم قتلهاي زنجير ه اي يه كه بازجوي اينها بنام «‌ جواد آزاده » سرتاپاخباثت / كثافت /نامردي وبي ناموسي سعي تام .تمام وبليغي دارد كه قاتلها را سرشان را ازآخور » ولايت » دربياره وبه » دم اسراييل » ببنده ! غافل از اينكه » دمب » خروس . عيان است وقسمهاي بيخردي چون او را هيچكس باورنخواهدكرد ! بيچاره زن سعيد امامي كه باكتك همه چيزي به زبونش ميذارن وهمه اعترافي ازش اخذ!! ميكنند ! حالا اون امامي نامردكثيف هرگوهي خورده بود كه خورده هم بود » قتل روشنفكران بي پناه مظلوم ! زنش كه گناهي نداشت بيچاره ! كه بدست اين لشي بي وجودپست (جوادآزاده _ سباز ولايت كه سعي داره تمبون آغاشو با بيچاره كردن اينها ويهودي نشون دادنشون پاك كنه_ولي تمبون ولايت لكه داره چون بااين گنده كارياش هم توخودش ريده هم جيش كرده وپاك شدني نيست)ضمنا اگه كسي راه saveكردن اين mmsهاروبلده بگه تا مديونش بشيم وممنونش !

  سلما wrote @

آن دوستمان از «سيميا / ريميا / هيميا / ليميا » گفته اند كه شايدبعضي نداننداينهايعني چه ! توضيحا عرض ميكنم به كتاب » گناهان كبيره » اثرشهيدآيت الله دستغيب قسمت » گناه سحر وجادو » مراجعه فرماييد

  samira raahi wrote @

ايناروتويه سايتي ديدم حيفم اومدشماازخنده روده بر نشويد هميشه خوش باشيد:نظر به حضور ناگهانی و غیر مترقبه رييس محموتي در برنامه زنده تلویزیونی که همواره اینگونه حضورهای ایشان از بروز سونامی هم ناگهانی تر است و گفتگو با یکنفر که حتماً نماینده کل مردم ایران بوده ، اینک ضمن کف کردن فراوان از قدرت رویاروئی یک تنه رئیس محترم با ۷۵ میلیون موجود زنده که احتمالاً آدم نیز هستند در اینجا بدلیل اصرار بیش از حد رئیس محموتي محترم در اینکه تمام کارهای انجام شده توسط دولت نهم از الهامات بوده تعدادی از موارد الهام شده به ایشان را در زیر می آوریم باشد تا همگان به محموتي ایمان بیاورند !

بنام آنکه محموتي را این ریختی آفرید (۱) و در آن نشانه های فراوان است (۲) و ما به شما چشم ندادیم مگر برای دیدن نشانه های محموتي (۳) و دولت نهم (۴) نه آن خاتمی جامعه ي مدني وتمدن باگفتگو (۵) و درحالیکه اسرائیل محو میشود (۶) همانا پس باید در ایران قحطی بیاید (۷) و برق هی برود (۸) و بنزین سهمیه ای باشد (۹) چونکه ثواب دارد بالاخره دولت محموتي بايدبه يك خزعبلاتي مشغول باشد (۱۰) ای کسانیکه هنوز به محموتي ایمان نیاورده اید (۱۱) همانا بروید زودتر ایمان بیاورید (۱۲) که ما او را آفریدیم (۱۳) تا شما اینقدر مصیبت بکشید که در آن دنیا بار گناهانتان کم بشود (۱۴) ژ گ پ چ (۱۵) همانا که این چهار حرف در عربی نمیباشد (۱۶) واين يعني معجزه ي هزاره ي سوم (۱۷) و این اعجاز ماست (۱۸) همانطوریکه محموتي (۱۹) و ما به شما مسکن دادیم (۲۰) تا محمود مشکلش را حل بکند (۲۱) و نعمتهای فراوان دادیم (۲۲) تا محموتي برایتان جیره بندی بکند (۲۳) بلکه قدر نعمتهای ما را بیشتر بدانید (۲۴)محموتي مهجزه ي هزاره ي سوم (۲۵) و این حرف سرکاری بود (۲۶) همانطوریکه محموتي هست (۲۷) و ما به شما گاز دادیم (۲۸) تا ترکمنستان آنرا قطع بنماید (۲۹) و کی فکرش را میکرد که اینطوری بشود (۳۰) جز محموتي (۳۱) آیا نمی بینید (۳۲) که نفت سر سفره مردم است؟ (۳۳) و جزایر تنبان (!) مال امارات (۳۴) همانگونه که خزر مال روسیه (۳۵) و “مال روسیه” مال مردم ایران (۳۶) و محموتي برای آبرو حیثیت میجنگد (۳۷) چونکه ناپلئون گفته است هر کسی برای آنچه که ندارد میجنگد (۳۸) و نشانه های بسیار است (۳۹) پودر رختشوئی (۴۰) چای (۴۱) برنج (۴۲) روغن نباتی (۴۳) و کلاً هر آنچه که میشود خورد (۴۴) پس آیا شما نمی بینید (۴۵) که اینها سرطان زاست (۴۶) و باید نداشته باشید (۴۷) ولی زيمبابوه /مالي /موريتاني /بوليوي وان ملك ” هوگو چاوز “بايدداشته باشند (۴۸) و سومالي هم
(۴۹) چون اين ارجمندان شركاي اقتصادي _ صنعتي “محموت آبات _ اعني كشورشمايند (۵۰) ونظايراين (۵۱) که وقتی شما زیر بمب و موشک بودید (۵۲) پس اینها کدام گوری بودند که از شما حمایت نکردند (۵۳) ولی شما خودتان را برایشان جر میدهید (۵۴) چون شما _ عدالت ومهرورزي_ دارید ولی آنها ندارند (۵۵) همین محموتي را (۵۶) که همه چیز به او مربوط است (۵۸) جز تورم و گرانی (۵۹) ولی ناراحت نباشید (۶۰) بروید بمیرید چون شما قدراين عدالت ومهرورزي رانميدانيد(۶۱) (۶۲) محموتي قول داده كه هرچي برسفره تان نباشدلااقل نان ديگرباشد (۶۳) وهاله ي نورهم دورسرتان (۶۴) پلك نزدن همگان هم (۶۵) وپاي سفره درحاليكه فرزندتان به تلويزيون خيره مانده است بگويد بابا اين محموته كه داردنان خالي راهم ازسفره هامان برمي چيند (۶۶) آري بازهم نان /نان خالي (۶۷) و چسفیل فراوان (۶۸) که همان ذرت بو داده است (۶۹) که هرچی هست از محموتي بو داده خیلی بهتر است (۷۰) پیف پیف (۷۱) همانا ما فقط حرف راست میزنیم (72) همانطوریکه محموتي (73) دوباره پ ژ گ چ (88) دیگه راست راستی همین تا88يعني تاخرداد88 ………………………………………………

  Amir Maroofi wrote @

متن بازجوئی از همسر سعید امامی

صدای بازجوی اول: پاشو وایستا. اونجا نمی زنم. می خوام فقط حرف بزنم.

صدای بازجوعاملی: …اسرائیل رفتنش را تخفیف بگیر.

صدای فاطمه دری، همسر سعید امامی: من اسرائیل نرفتم.باور نکنید نرفتم.

صدای بازجوی اول: آقای عاملی بزنید. ببینید الان روی فرم اومده. رو فرم شیطانی ها، نه روی فرم… تنظیمش کنیم بالانس بشه، بعد…

صدای بازجوعاملی: اسرائیل را توضیح بده.

صدای فاطمه دری: من اسرائیل نرفتم

صدای بازجوعاملی: خب ما اگه کاری کردیم که رفته باشی چی؟ هان؟

صدای فاطمه دری: اصلن تا بحال اسرائیل نرفتم.

صدای بازجوعاملی: می ری. ما می فرستیمت. نسبت تو به سعید نسبت خانم من به منه؟ نه. مگه تو خانم سعید بودی؟ هان جواب بده.

صدای فاطمه دری: بله. بله.

صدای بازجوعاملی: خانمش بودی؟ تو مسائل جنسی هم تو زنش بودی؟ هان؟ تو زن اون بودی؟ چرا این بچه ها را نمی آریم اینجا بنشونیم. اصلا بریم اون اتاق. دوربین را بذاریم بچه ها را هم بیاریم دونه دونه رابطه هاشونو بگن.

بازجوی دیگر: زیاد شدن دیگه تو اون اتاق جا نمی شن.

صدای بازجوعاملی: ببین راه برخورد با این شخصیتو من بلدم. با خودت برخورد نمی کنم. تیپ هایی مثل تو را اگه دستشون را قطع کنند ناراحت نمی شن. باید جیگرشونو بسوزونند. من جیگرتو… بزودی یک خبرهایی بگوش ات خواهد رسید. اونوقت می فهمی که وقتی گفتی مجتبی امیری دیگه نباید مسخره بازی درآری.

صدای فاطمه دری: مسخره بازی در نمی آرم.

صدای بازجوعاملی: حالا بزودی خبرهایی بگوش ات می رسه. خبرها از بیرون می رسه. شما خیلی شیک بما ضربه زدی. ما باید خیلی ساده باشیم که ضربه را به کف پات وارد کنیم. ضربه را به جیگرت وارد می کنیم. و جیگر گوشه ات. و همینطور ادامه می دیم می ریم جلو. عصاره اون خونواده کثیفی. حالا می خوای با ما بجنگی؟

صدای فاطمه دری: من قصد جنگ ندارم. برای چی بجنگم؟

صدای بازجوعاملی: ببین همون بلایی را که الان سر بابای سعید آوردیم، خب؟ که زمین لیس می زنه، خب؟ اون بلا می آد توی خونواده ات. هی گفتم نذار مسائل بکشه به داداشات. اگه تو درست برخورد کنی بخاطر حفاظت کارهم شده باید سفید نگه داریم.

صدای فاطمه دری: آخه شما بمن می گین کی ها را به کی وصل می کردی. من وقتی اطلاع ندارم من چی بگم؟

صدای بازجوعاملی: …اینجا وایستاده بود، همینجا سعید هم همین جا. خوبه؟ با همین فاصله. تو هم توی این وسط بودی. چه شکلی نقش رابط را بازی کردی؟ (با خشم) گوش بده. اونکه این را گفته بقیه اش هم گفته. بهت رحم نکردند. بدبخت امروز یک فاحشه جاسوسه کثیفی.

صدای فاطمه دری: آقای عاملی ببینین…

صدای بازجوعاملی: خانم مومنه عفیفه. می خواهی بقیه اش هم بهت بگم؟ سرتو بگیر بالا. فیلم نیا. نیگا کن منو. نیگا کن. نمی تونی ادا درنیار.

صدای فاطمه دری: من ادا در نمی آرم.

صدای بازجوعاملی: یه زن یهودی.

علیرضا نوری زاده

  Amir Maroofi wrote @

اين قسمت ازوب سايت دكتر علي رضا نوري زاده گزيده شد

  sina wrote @

salam man bazi az matnato khondam
ba baziashon moafegham ba baziashon na
movafagh bashi

  دوست عزيز متنت راتنظيم كردم wrote @

سرخوش من ازاين خواب زمستاني خويشم # # نوميدبه ديروزم وبركامي خويشم # # # # # سيدعلي ام يه دستي ازخاك خراسان # # خرمي بشوم زودكه من آني خويشم # # # # # ديكتاتورم وغافل ازاحوال دل خويش # # نفس است دلامن خرنفساني خويشم # # # # # گويندبه من عالم رباني ايران # # جزنفس نبينم به چراي خرنفساني خويشم # # # # # دجال منم درسندحق روايات # # من خودخرم وبرخرمكراني خويشم # # # # # خر برخرسواربين به چشم برزخ # # خرتوخراين نفس حماراني خويشم # # # # # دروبرمن پرشده مكارورياكار # # هركس به طمع درپي من ناني خويشم # # # # # من بخل ندارم اگرم مدح نمايي # # تاعرش ترامي برم وباني خويشم # # # # # من منتظري رابزدم سكه ي يك پول # # من درعجب ازشيخ وگران جاني خويشم # # # # # من باركشيدم زهمه حتي ز ” احمد ” # # چون درپي كامم نه كه ناكامي خويشم # # # # # گستاخ چوشدحذف شدازگردنه ي عمر # # من عمردهم عمربگيرم زهمه جاني خويشم # # # # # فرعون اگربودبه من خيره همي شد # # چون اونتوانست بكشد من بكشم ثاني خويشم # # # # # هربت كه شدازبتكده بيرون شكنندش # # پيوسته به فكرشكنستاني خويشم # # # # # ليكن من سلطان ” موكل ” ؟ نتوانند # # من بر همه عالم به جهانباني خويشم # # # # # فرعون كه بد بر”كهنه ” ذليل ومحتاج # # من بر”كهنه”پيرم و” من!! ” ساقي خويشم # # # # # موسي كه مراميشكندكو؟به چه جاي است # # گوييدبيايدبه رجزخواني خويشم # # # # # دوروبرمن پرشده ازطالب دنيا # # هركي ز پي كامي ومن كامي خويشم # # # # # دانم كه همه بافته شان دوز ودروغ است # # باداست به همبان چه كه همباني خويشم # # # # # هركس به درون خودبودنيك چه آگاه # # دانم كه به حشردرپي خسراني خويشم # # # # # من يك شبه آن مجتهدم رساله هم نيز # # دارم من واندرپي رسوايي خويشم # # # # # رسوايي درآخرت وچيره ي دنيا # # من درپي اين سلطنت آني خويشم # # # # # آتش زده برآخرتم كامروااينجا # # اينجاروكه چسبانده به پيشاني خويشم # # # # #داغ بودتنوروچسباندم نان را # # مكر است كه من خبره ي نانوايي خويشم # # # # # من آمرم وآمر تمباني خويشم توچه مربوط # # سيدعلي ام من”خرآساني “خويشم # # # # # من قاتلم وقاتل هركس دگرانديش # # اين رسم رياست به شبان باني خويشم # # # # # خرگوشم ودرخواب زمستاني خويشم # # من علي يه دست كاسب اين فاني خويشم # # # # #

  دوست عزيز متنت راتنظيم كردم wrote @

گرمدح مراگويي***** گربرمن حسن بتراشي***** معلوم است كه حسن تراش خوبي هستي***** واين حسن تراشي نيست***** بلكه مدح من است***** وصدالبته من مادحان خويش را***** از”فرش “به “عرش “مي رسانم***** سعيدي سيرجاني را”مرتد”خواندم***** چون مرارام نبود***** پس اورااز”عرش”به “فرش”كشاندم***** ودگران رانيز…..***** كه حقشان بود***** دگرانديشان اوباش واوباشان دگرانديش***** انواع قابهاي “حسن”رابرمن آراسته اند “پاچه خواران***** /اين بادمجانهاي دورقاب چين”***** من آخرت به بادداده شده را*****تاهمرديفي “افلاكيان” بالابرده اند اينان!***** وليكن هركسي خودبه نيكويي بردرون خويش آگاه است***** ومن ميدانم كه تمام قواي “مكريه”آشكاروپنهان خودرابه كاربستم *****تابه كام رسيدم***** ديدم تنورداغ است***** نان خويش راچسباندم چسباندني***** ………. واكنون منم وخسراني كه ناگزيربايدبه ملاقاتش بروم***** كه: “هركسي آن درودعاقبت كاركه كشت” *****آسمان وريسمان رابه هم بافتم تابه آنچه مي خواستم رسيدم***** هرآنچه از”سيميا” /”ريميا”/”هيميا”/”ليميا”ورمل واسطرلاب وستاره شناسي بلدبودم را به كارزدم***** تا ستاره بخت واقبالم بازشود***** ديگران رابستم تابراي خودم “باز”شود***** اينان مراعالم رباني ميخوانند***** ولي من نيك ميدانم كه “نفساني “ام شيطاني ام***** والبته قاعده ي شيطان ونفس اينست :هركه باآنها دست دادرا به تباهي كشند***** پدرم درزمان حياتش گفته بودكه: من راضي نيستم اين دركاردولتي بماند اين بخاطر دنيا آخرتش راخواهدسوخت***** ومن امروزه بادوچشم خويش اين رابه نظاره نشسته ام***** كه همه را باختم همه رافروختم همه راسوختم همه رابرباددادم***** چندسال زحمت كشيدم تايك شبه رهبرشدم *****وبلافاصله يك شبه “آيت الله “شدم ويك شبه صاحب رساله و….. *****ولي آيادرعالم معنا وعالم واقع من آيت الله ومجتهدم من صاحب رساله ام؟***** واين رساله ي من درعالم “حق”وزنه اي دارد؟*****“حجيت”دارد؟***** البته كه “وجدانا” ورق پاره اي بيش نيست…..***** اينان مرابااينهمه القاب وعناوين ميخوانند***** ولي روايات ميگويدكه”درآخرالزمان شخصي مي آيدكه مردمرابه “خرش “دعوت ميكند***** روايات به او”دجال “گفته اند***** ودجال / خري است برخرسوار!!***** آري ! نفس تربيت ناشده خراست***** وهركس به چنين نفسي دعوت كند به ” خر “دعوت كرده است***** خرهم كه قابليت ” محبت ” و” عشق ” راندارد***** پس طبيعي است كه همه چيز ” خر توخر “شود***** وشده است!!!!!

  داریوش wrote @

اقا خر خر البته بلا نسبت خر چون معنی ان یعنی بزرگ اما در این دو قسم هر دو یه گهی هستن چه صوفی(زاهد) یا ملا

  fi wrote @

بنی آدم اعضای یک دیگرند که در کدوم آفرینش زیک گوهرند

  shirin wrote @

salam man shirin hastam az kermanshah migan aghaye nori zade ye jasose chera ino migan!

  pouryaf wrote @

اینقدر حرفهای احمقانه و دروغ در مورد اسلام و امام نزنید

  e wrote @

ba ejaze man share mikonam

  Omid Haddadi wrote @

dastane khare moghadas ro kheili dost dashtam age bazam az in chiz ha darid lotfan be email am befrestid kheili ham dasteton dard nakone

  سیدجواد wrote @

چرا وب راادامه نمی دهید ؟ ؟ ! !


برای ali پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: