تابو | كتاب هاي ممنوعه :: Taboo Book

آرشيو از كتاب‌هاي ممنوعه ، ناياب و … : Tabook.wordpress.com

بایگانیِ کودتاي انتقامي حجتيه بر عليه ن

کودتاي انتقامي حجتيه بر عليه نظام

کودتاي  انتقامي حجتيه بر عليه نظام
آيت الله توسلي: انتقام حجتيه از امام جدي است.
آيت‌الله توسلي: «مسلما افرادي با تفكر حجتيه در حال دخالت در امور هستند و در بعضي جاها نفوذ كرده‌اند. در يكي از سخنراني‌هايم گفتم دو گروه همواره مي‌خواهند از امام انتقام بگيرند؛ يكي آمريكا كه امام ابهت آمريكا را شكست و يكي انجمن حجتيه كه امام از همان روز اول مي‌دانست اينها چه كساني هستند. مساله انجمن حجتيه عادي نبود. »
نئوكانهاي آمريكا با برنامه‌هاي تحت تاثير از سياستهاي اسرائيل قصد در تعديل قدرت در خاورميانه دارند. ويراني قواي نظامي و اقتصادي ايران و تجزيه ايران بعنوان مهمترين مانع نظامي و سياسي در منطقه هدف اصليست.
برنامهاي بلند مدت آنگلو ساکسونها براي دست يابي به کمربند هيدروکربور و خارج کردن بخش عمده آن از دست دنياي اسلام و به کنترل درآوردن مناطق نفت خيز هدف بلند مدتي است که نئوکانهاي آمريکا را به بهانه هاي واهي بدنبال آن به افغانستان و عراق آورده است تا با حضور فيزيکي خود جايگاهي که از پس طولاني شدن گروگانگيري و عدم حضور ديپلماتيک و سياسي در ايران در اين منطقه از دست داده بود را دوباره بدست آورد زيرا تاکنون تمامي تلاشهاي ديپلماتيک، درست در لحظه ثمردهي، بعلت فشار داخلي انجمن حجتيه و نفوذ مؤتلفه نقش برآب مي شد. نمونه آن ماجراي گروگانگيري سفارت آمريكا بود كه با تلاش عوامل دولتهاي ذينفوذ، اسرائيل را بصورت يك كانون مهم در خاورميانه در آورد، ايران را بكل از غرب منزوي كرد و ارتباط آمريكا با ايران را قطع نموده و اسرائيل و انگليس را بصورت منابع خبري و تصميم گيري آمريكا در مورد ايران بميدان آورد. 
ادامهٔ مطلب »